Cudoniaceae
Spathularia
Spathularia flavida - Spatelzwam